Disclaimer

Het op deze website getoonde materiaal is uitsluitend voor informatieve doeleinden door Robben Fiscalisten BV opgesteld en kan, ongeacht de reden, niet worden beschouwd als een belastingadvies of enig andere door van de door haar verrichte activiteiten, in welke vorm dan ook. Gebruikers van deze website en/of diegene die deze website raadplegen, moeten niet handelen uitsluitend op basis van op deze website weergegeven informatie zonder voorafgaande raadpleging van professionele expertise.

Ieder informatie die u per email wordt toegezonden door of via Robben Fiscalisten BV, is uitsluitend bestemd voor de persoon of het bedrijf waaraan dat bericht is gericht. Indien de lezer van een email, afkomstig van Robben Fiscalisten BV, niet tevens de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen dat u geen recht hebt kennis te nemen van de inhoud daarvan, het te kopiëren, te faxen, te vermenigvuldigen, te verspreiden of te verstrekken aan andere personen of lichamen dan de geadresseerde. Indien u een niet voor u bestemde email abusievelijk hebt ontvangen, dient u de afzender daarvan op de hoogte te brengen, waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen. Robben Fiscalisten BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van enige informatie, die aan haar per email wordt verstrekt, en evenmin voor de gevolgen van enig handelen of nalaten daarvan op basis van informatie, die per email aan Robben Fiscalisten BV is verstrekt. Indien u met Robben Fiscalisten BV via deze website communiceert, erkent u de risico’s die gepaard kunnen gaan met het gebruik van email als medium, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen het optreden van storingen, vertragingen en virussen en erkent u dat de informatie, die u per email wordt toegezonden, (mogelijk) niet beveiligd is en dat de vertrouwelijkheid daarvan niet gegarandeerd is.

Algemene voorwaarden
Alle diensten en/of (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht gesloten met de vennootschap. Op alle verrichte prestaties zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de KvK Rotterdam van toepassing. Een exemplaar daarvan wordt u op verzoek kosteloos toegestuurd. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?